Rekrutacja - Szkoła Podstawowa w Makoszynie

Przejdź do treści

Menu główne:

Rekrutacja

Rekrutacja dzieci do punktów przedszkolnych na terenie gminy Bieliny
na rok szkolny 2015/16
Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców gminy Bieliny oraz w trosce o prawidłowy rozwój dzieci w wieku przedszkolnym, od września 2014 roku na terenie gminy Bieliny przy wszystkich szkołach zostały utworzone Punkty Przedszkolne.
Działania podejmowane przez samorząd mają na celu zwiększenie i ułatwienie  dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bieliny oraz możliwość wyrównywania szans edukacyjnych.
W roku szkolnym 2014/15 grupy przedszkolne pracują  5 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie. Dodatkowo w Zespole Szkół Samorządowych w Bielinach jedna grupa przedszkolna świadczy swoje usługi przez 5 dni w tygodniu w godz. od 6:30 do 16:30.
W roku szkolnym 2015/16 o przyjęcie do punktów przedszkolnych mogą ubiegać się rodzice dzieci 5, 4 i 3-letnich, które na dzień 1 września 2015 r. mają ukończone 3 lata.
Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego nie dotyczy dzieci 5 letnich zapisanych wcześniej do oddziału przedszkolnego kl.”0”.
Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2014/15 do grupy przedszkolnej składają w Punkcie Przedszkolnym, do którego uczęszcza ich dziecko „Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej”  w terminie od 25 – 31 marca 2015 r.
Rekrutacja dzieci do Punktów Przedszkolnych na terenie gminy Bieliny odbędzie się w terminie od dnia 8 kwietnia 2015 do dnia 27 czerwca 2015 roku.
Pierwszym etapem rekrutacji będzie złożenie w danej szkole pisemnego wniosku o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego. Terminy poszczególnych etapów naboru, procedury odwoławczej oraz postępowania uzupełniającego określa zarządzenie dyrektora szkoły – terminy rekrutacji na rok szkolny 2015/16 zamieszczono poniżej.

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do punktu przedszkolnego, składają wypełniony „WNIOSEK o przyjęcie do punktu przedszkolnego w szkołach na terenie Gminy Bieliny na rok szkolny 2015/16” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie odpowiednich kryteriów rekrutacji. Rodzice składają wniosek w szkole, w której funkcjonuje punkt przedszkolny wybrany przez rodziców, do którego chcą zapisać dziecko.
Wszyscy rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko do grupy przedszkolnej z wydłużonym czasem zajęć
, we wniosku o przyjęcie do punktu przedszkolnego na rok szkolny 2015/16 w części II wniosku w pkt. 1. Pierwszy wybór (najbardziej preferowany) powinni wskazać Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół Samorządowych w Bielinach – grupa 10 godzinna a w pkt. 2. Drugi wybór należy wskazać Punkt Przedszkolny w odpowiedniej szkole, który najbardziej będzie preferowany, jeżeli nie zostanie utworzona grupa przedszkolna z wydłużonym czasem zajęć.
W roku szkolnym 2015/16 decyzja o utworzeniu grupy przedszkolnej z wydłużonym czasem zajęć zostanie podjęta po zakończeniu rekrutacji i przy odpowiedniej liczbie osób chętnych do skorzystania z tej formy opieki przedszkolnej.
W roku szkolnym 2014/15 w grupie prowadzącej zajęcia przedszkolne w wymiarze 10 godzin dziennie na zajęcia przedszkolne powyżej 5 godzin dziennie pozostawało kilkoro dzieci, pomimo wcześniej zadeklarowanego czasy pobytu dziecko w przedszkolu w wymiarze 10 godzin dziennie.
 
 
Dodatkowe informacje dla rodziców, którzy są zainteresowani wychowaniem przedszkolnym z wydłużonym czasem zajęć.
Rodzice dziecka uczęszczającego do Punktu Przedszkolnego z wydłużonym czasem zajęć (10 godzin) pokrywają opłaty związane z pobytem dziecka w przedszkolu ponad 5-godzinny czas bezpłatnej opieki i nauki oraz koszt wyżywienia dziecka.
1)       
Czas bezpłatnej opieki przedszkolnej wynosi 5 godzin dziennie. Czas pobytu dziecka w placówce w wymiarze przekraczającym pięć godzin dziennie jest odpłatny i wynosi 1 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę ponad czas bezpłatnej opieki.
2)       
Rodzice pokrywają opłaty za wyżywienia dziecka (3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad i podwieczorek). Cena posiłku dla dziecka obejmuje koszt produktów zużytych do jego przygotowania tzw. „koszt wsadu do kotła”.
Wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Punkcie Przedszkolnym w grupie 10-godzinnej określi dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Bielinach.
3)       
W przypadku 3 krotnego przekroczenia w ciągu miesiąca liczby zadeklarowanych godzin dziennego pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym, rodzice będą zobowiązani do niezwłocznej zmiany warunków umowy w zakresie czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
Brak takiej zmiany w umowie spowoduje rozwiązanie umowy.
Terminy poszczególnych etapów rekrutacji na rok szkolny 2015/16
L.p
Rodzaj czynności
Termin
Termin postępowania uzupełniającego
1.
Składanie deklaracji przez rodziców dziecka już uczęszczającego do przedszkola, oddziału przedszkolnego
od 25.03. - 31.03. 2015 r.
 
2.
Składanie wniosku wraz z załącznikami
od 08.04. – 22.04.2015r
1.06 – 9.06. 2015 r.
3.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 30.04.2015 r.
godz. 1500
do 13.06.2015r.
godz. 1500
4.
Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia
od 4.05 – 8.05. 2015 r do godz. 1500
od 16.06. – 20.06. 2015 r. do godz. 1500
5.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do 12.05. 2015r.
do godz.1500
do 27.06. 2015 r. do godz. 1500
6.
Składanie wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
7.
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
8.
Złożenie, do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
9.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora
10.
Przekazanie Wójtowi przez dyrektora listy dzieci nieprzyjętych do punktu przedszkolnego/oddziału przedszkolnego, a którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego
do 15.05.2015 r.
11.
Wójt wskazuje miejsce dla dzieci nieprzyjętych do punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej
do 15.08.2015 r.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego